عکس العمل کفار در مقابل دعوت پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

کفار در مقابل دعوت پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم) هفت عکس العمل از خود نشان دادند:

1-سعی در پشیمان کردن پیامبر خدا از دعوتش:

ابتدا انها نزد ابوطالب عموی پیامبر(صلى الله عليه وسلم) رفتند و از او خواستند تا از پیامبر بخواهد از دعوتش دست بردارد، یا اينکه از پیامبر(صلى الله عليه وسلم) حمایت نکند تا خود انها درباره این موضوع تصمیم گیری کنند، ولی موافق نشدند.

2-سعی در پشیمان کردن پیروان و همراهان پیامبر(صلى الله عليه وسلم):

ابتدا از پیروان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) خواستند که این دعوت را نپذیرند و از پذیرفتن آن پشیمان شوند، اگر نمی توانستند راضیشان کنند، از طریق کسان نزدیک انها و اشخاص دیگر سعی در بازداشتن انان می کردند، اگر باز موفق نمی شدند، انان را شکنجه و زندانی می کردند یا حتی اقدام به کشتن انها می کردند.

3-تلاش برای خدشە دار کردند و شکستن شخصیت پیامبر(صلى الله عليه وسلم) از دید مردم کفار که نتوانستند پیامبر را از این کار باز دارند، تصمیم گرفتند که به شخصیت ایشان صدمه بزنند، بنابراین روی همه خوبیهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم) چشم بستند و شروع به تهمت ناروا زدن به ایشان کردند.

4-سعی در ممنوع کردن دعوت به اسلام و تبلیغ دین در مکه

کفار تلاش کردند که یک جو و حالتی را در مکه ایجاد کنند که هرکس وارد مکه می شود نتواند پیامبر(صلى الله عليه وسلم) و یارانش را ملاقات کند.

5-سعی درادغام باور خودشان با دعوت پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

کفار که دریافتند نمیتوانند از دعوت پیامبر(صلى الله عليه وسلم) جلوگیری کنند و کار از کار گذشته است، به این فکر افتادند که از این دعوت به نفع خود و عقایدشان استفاده کنند، به همین دلیل پیشنهاد کردند که حکم و قانون در مکه یک روز بر طبق آيین پیامبر(صلى الله عليه وسلم) و یک روز بر طبق آيین آنها باشد.

6-سعی در اشوب و بهم ریختن افکار مردم در ارتباط با پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

کافران قریش تلاش میکردند که بین پیامبر(صلى الله عليه وسلم) و مردم دیواری درست کنند و افکار مردم را درباره پیامبر(صلى الله عليه وسلم) خراب کنند، سعی میکردند با ایجاد بیم و گمان در راستی و درستی پیام الهی و دعوت پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم) به هدفشان برسند و از پیامبر(صلى الله عليه وسلم) خواستند که بین انان و مردم تهدیت و فقیر و تبعیض قائل شوند، می گفتند: زمانی که ما نزد شما می اییم، باید اشخاص تهدیت و فقیر و بیکار در انجا نباشند که با ما در یک جا جمع نشوند.

7-سعی در زیاد کردن مخالفان پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

کفار سعی کردند که دو جبهه دروست کنند، یک جبهه متشکل از دوستان خود و جبهه دوم دوستان پیامبر(صلى الله عليه وسلم)، می خواستاند که از هردو طرف سود ببرند و بر ضد اسلام از آن استفاده کنند.

 1763

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12